Committees
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ   Ε.Ε.Ρ

Για την υλοποίηση του σκοπού της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της, την υποβοήθηση του Δ.Σ. και τον επιμερισμό των απαραιτήτων εργασιών μεταξύ των μελών συγκροτούνται επιτροπές κατά τομέα εργασίας, που απαρτίζονται υποχρεωτικά από μέλη της Ένωσης. Η επιλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Έφορο της Επιτροπής με σκοπό την αποδοτικότητά της. Η θητεία της κάθε Επιτροπής αρχίζει από τη σύστασή της και λήγει με την παραλαβή της διοίκησης της Ένωσης από νέο Δ.Σ. Όλα τα μέλη της Ένωσης που μετέχουν στις Επιτροπές, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απόλυτα εθελοντικά. Η στελέχωση των Επιτροπών επαφίεται στο ορθό συλλογικό και ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα των μελών της Ένωσης.

Επιτροπή Εκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων        
                     
Έφορος: Μάκης SV1NK
Μέλη: Θωμάς SV2CLJ, Νίκος SV1EIG, Γεωργία SV1QXU

Χειρίζεται όλα τα θέματα εκπαίδευσης των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών καθώς και της επιμόρφωσης των αδειούχων μελών. Σε συνεργασία με την Επιτροπή ΔΔΣ αναλαμβάνει τη διενέργεια εκπαιδευτικών διαλέξεων προς μέλη και μη μέλη της Ένωσης. Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Φροντίζει για τη συγγραφή, την έκδοση ή και τη δημοσίευση βιβλίων, εγχειριδίων και φυλλαδίων, που κρίνονται απαραίτητα για την επιμόρφωση ή και ενημέρωση των μελών της Ένωσης.

Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών                 
 
Έφορος: Παντελής SV1IUC
Μέλη: Δημήτρης SV1EBA, Γιάννης SV1LHM, Σωτήρης SV1HER,
Τάσος SV1QVW, Κώστας SV2HPH, Σπύρος SV4NYE
Διονύσης SY1CEA, Παύλος SY1AKF, Κώστας SV1FYZ,


Χειρίζεται θέματα των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ), που συγκροτούνται από μέλη της Ένωσης για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και προσφορά βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και έκτακτης ανάγκης. Καταρτίζει τα σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, εκτελεί δοκιμές για τον έλεγχο ικανότητας προσωπικού και συστημάτων και συντονίζει τη λειτουργία των σχεδίων αυτών.

Επιτροπή Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας

Έφορος: Διονύσης SY1CEA
Μέλη: Πάνος SV1JDZ, Σταμάτης SY1CMN

Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τη διακίνηση των καρτών QSL που απευθύνονται προς ή προέρχονται αποκλειστικά από μέλη της.


Επιτροπή Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων

Έφορος: Κώστας SV1AER   
Μέλη: Γιάννης SV1GE, Λάμπρος SV1LK, Μιχάλης SV1RK, Άρης SV1ACK,
 Πάνος SV1COX, Νίκος SV1EIG, Δημήτρης SV8KLI
          
Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Ερασιτέχνη ή Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου. Τα μέλη της παρακολουθούν και αναφέρουν στο Δ.Σ. με συγκεκριμένα στοιχεία κάθε παράνομη ή εκτός κανονισμών εκπομπή που θα αντιληφθούν και το Δ.Σ. στη συνέχει αναφέρει σχετικά στις αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή βοηθά τα μέλη να επιλύσουν προβλήματα παρεμβολών που τους απασχολούν (TVI, BCI, κ.α.) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης γνωμοδοτεί σχετικά με καταγγελίες, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη να χρησιμοποιήσουν τη γνωμοδότησή της αυτή για κάθε νόμιμη χρήση.

Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων
 
Έφορος: Γιάννης SV1TN   
Μέλη: Γιάννης SV1GE, Μιχάλης SV1RK, Κώστας SV1YU, Μάνος SV1BKE,
Αλέξης SV3EXW, Νίκος SV1EIG, Δημήτρης SV1GCB, Άρης SV2GQN,
Χάρης SV1GRB, Σωτήρης SV1HER, Δανιήλ SV1JCZ

Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συντήρηση των μηχανημάτων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Ένωσης. Εκπονεί τις μελέτες για την προμήθεια, τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης των εγκαταστάσεων. Συγγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια νέων μηχανημάτων και παρελκομένων. Εγκαθιστά τα νέα μηχανήματα ή επιβλέπει την εγκατάστασή τους στην περίπτωση που αυτή γίνεται από άτομα ξένα προς την Ένωση.

Επιτροπή Υψηλών Συχνοτήτων

Έφορος: Μανώλης SV1IW
Μέλος: Μιχάλης SV1RK


Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές συχνοτήτων μέχρι 30 MHz.

Επιτροπή Πολύ/Υπέρ/Λίαν Υψηλών Συχνοτήτων

Έφορος: Κώστας SV1DH
Μέλος: Νίκος SV1EIG


Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές συχνοτήτων πάνω από 30 MHz. Μελετά και προτείνει στο Δ.Σ. την εγκατάσταση νέων επαναληπτών και ραδιοφάρων, όταν αυτό απαιτείται.

Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών

Έφορος: Μανώλης SV1IW
Μέλη: Γιώργος SV1EAG, Νίκος SV1EIG, Χάρης SV1GRB,
            Αποστόλης SV1LJJ

Χειρίζεται θέματα που αφορούν τη χρήση ψηφιακής τεχνικής στις τηλεπικοινωνίες. Προτείνει στο Δ.Σ. τον τρόπο διαχείρισης των μέσων των ψηφιακών επικοινωνιών της Ένωσης, την εγκατάσταση και συντήρηση των σχετικών συσκευών και φροντίζει για τη συνεργασία και λειτουργία τους με όμοιες εγκαταστάσεις ενώσεων του εξωτερικού ή εσωτερικού. Συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση με την Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων.

Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων


Μέλη: Κώστας SV1DPI, Θοδωρής SV1EJD, Φώτης SV8RMA

Προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση διαγωνισμούς, αναλαμβάνει τη σύνταξη των κανονισμών διεξαγωγής τους, παρακολουθεί τη διεξαγωγή τους, ελέγχει τους διαγωνιζόμενους, αξιολογεί τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει στο Δ.Σ. για επικύρωση. Οργανώνει τη συμμετοχή της Ένωσης σε διαγωνισμούς ξένων ενώσεων. Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την έκδοση και απονομή των βραβείων της Ένωσης.

Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού

Έφορος: Τάσος SV8YM
 Μέλος: Νατάσα SV1KP

Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη σύνταξη, εκτύπωση και αποστολή του περιοδικού της Ένωσης.


Επιτροπή Ασφάλισης Μελών

Έφορος: Δημήτρης SV1ΑΜΥ
Μέλος: Κώστας SV2HPH

Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλιση των μελών εκ μέρους της Ένωσης έναντι κινδύνων, όπως κλοπής, πυρός, θεομηνιών κλπ., ή αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που συνεπάγονται ή / και προέρχονται αποκλειστικά από τη νόμιμη ραδιοερασιτεχνική τους δραστηριότητα και τις σχετικές τηλεπικοινωνιακές τους εγκαταστάσεις.

Επιτροπή Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Έφορος: Σωτήριος SV1HER
Μέλη: Άρης SV1ACK, Κώστας SV1AER

Προτείνει προς το Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση της Ένωσης. Χειρίζεται τα θέματα λειτουργίας των εντευκτηρίων. Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλες επιτροπές διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές συναντήσεις και οργανώνει όσες απ’ αυτές κριθούν από το τελευταίο σαν σημαντικές για συμμετοχή. Ασχολείται ιδιαίτερα, σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΜΕ, με διαλέξεις και σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα μας.
LOGIN AREA
lost password » New member; Register here
EEP Callbook Γραφτείτε τώρα ΔΩΡΕΑΝ
Call Sign
CallSign

How to become a radio amateur?

How to become a radio amateur?
Κάντε δωρεά υπέρ στέγης με.... PayPal